Žemaitės g. 96E, LT-76196, ŠIAULIAI

Elgesio kodeksas

1. PREAMBULĖ

Pažanga, kokybė, efektyvumas ir saugumas – pagrindinės bendrovės vertybės. Būdama patikima, socialiai atsakinga bendrove, mūsų įmonė plėtoja sąžiningus santykius su savo darbuotojais, verslo partneriais, klientais, valdžios institucijomis bei visuomene.

Veiklos sėkmę UAB Nostrada (toliau – “Bendrovė”) sieja su suinteresuotų asmenų pasitikėjimu. Savo tikslams pasiekti, Bendrovė sutelkė kompetentingų, nuolat savo įgūdžius tobulinančių profesionalų komandą, kurios nariams etiškas elgesys su kolegomis, klientais ir partneriais yra pagrindas kasdieninėje veikloje.

Elgesio kodekse aprašomos normos, kurių laikosi Bendrovės darbuotojai. Elgesio normų pagrindas: etiškas ir teisėtas elgesys.

Mūsų Elgesio kodeksas – bendrovės pasižadėjimas ir dokumentas, apibendrinantis mūsų propaguojamas vertybes bei verslo principus. Tai profesionalumo, kurį Bendrovės darbuotojai puoselėja savo veikloje ir kurio tikisi iš partnerių, išraiška. Įsipareigojimas vadovautis Elgesio kodeksu ir jame pateiktų taisyklių laikymasis yra viena esminių bendradarbiavimo ir darbo santykių sąlygų.

Elgesio kodeksu siekiame:

· Atskleisti bei įtvirtinti Bendrovės vertybes, veiklos principus bei elgesio standartus.

· Nustatyti pagrindinius Bendrovės santykių su klientais, verslo partneriais, valstybinėmis, viešosiomis bei savivaldybės institucijomis (jų atstovais), konkurentais, akcininkais ir bendrovės darbuotojais principus.

Kiekvienas Bendrovės darbuotojas, gavęs informacijos apie bet kokį Bendrovės taisyklių, įsipareigojimų ar pažadų nesilaikymą (pažeidimą), kaip ir apie bet kokias aplinkybes, kurios liudytų, kad egzistuoja reali grėsmė Bendrovės, jos darbuotojų, klientų, verslo partnerių ar bendrovės akcininkų interesams, apie tai privalo nedelsdamas informuoti Bendrovės vadovą.

Gerbiame kiekvieną savo klientą, kolegą, verslo partnerį, įsipareigojame elgtis pagarbiai bei sąžiningai, taip, kad jam nekiltų abejonių dėl bendradarbiavimo patikimumo.

Laikomės sąžiningo verslo principų. Veikiame skaidriai, patikimai ir sąžiningai, atskirdami viešuosius ir privačius interesus.

Vengiame interesų konfliktų (t. y. situacijų, kuriose darbuotojas turi rinktis tarp Bendrovės, jos klientų, partnerių ar asmeninių interesų). Iškilus interesų konfliktui visada apie jį informuojamas tiesioginis vadovas (Bendrovės vadovas). Asmeninių finansinių interesų siekimas atliekant darbines funkcijas Bendrovės, jos klientų, partnerių bei viešųjų finansų sąskaita Bendrovėje nėra toleruojamas.

Pažymime, kad šis Elgesio kodeksas taikomas visoms RV Transport / Nostrada bendrovių grupei priklausančioms bendrovėms.

2. APLINKOSAUGA

Kaip atsakingo verslo dalyvė, Bendrovė įsipareigoja aktyviai mažinti savo poveikį aplinkai, įskaitant nuolatinį poveikio aplinkai matavimą bei vertinimą.

Siekiame, kad visi darbuotojai būtų tinkamai informuoti ir apmokyti aplinkosaugos reikalavimų klausimais. Kiekvienas mūsų darbuotojas privalo stengtis sumažinti atliekų bei bet kokį kitą savo poveikį aplinkai.

Savo veikloje siekiame tausoti gamtos išteklius, žaliavas ir energiją, teisingai pasirinkti ir atsakingai pirkti bei naudoti produktus, atsakingai tvarkyti atliekas bei mažinti jų kiekį, remti ir aktyviai prisidėti prie nacionalinių aplinkosauginių iniciatyvų.

3. ATITIKTIS TEISĖS AKTAMS

Teisės aktų laikymasis – tai absoliutus reikalavimas, taikomas Bendrovei ir jos darbuotojams.

Kiekvienas darbuotojas privalo būti nuodugniai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinių funkcijų vykdymą. Vadovai savo pavaldiniams turi teikti būtinus paaiškinimus ir patarimus teisės aktų taikymo, atliekant darbines funkcijas, srityje.

Bendrovė yra griežtai įsipareigojusi laikytis nediskriminuojančių ir sąžiningų darbo normų, saugoti aplinką ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą.

Bendrovė tikisi, kad darbuotojai laikosi visų įstatymų, skirtų saugoti sveikatą, saugumą ir aplinką, kad darbuotojai gauna visus reikiamus leidimus ir savo darbus atlieka griežtai laikydamiesi atitinkamų teisės aktų reikalavimų.

4. DARBO SANTYKIAI IR ASMENINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovės santykiai su darbuotojais yra pagrįsti ilgalaikiu bendradarbiavimu, abipuse pagarba, atvirumu ir įsipareigojimų vykdymu.

Bendrovė sudaro darbo saugą atitinkančias darbo sąlygas kiekvienam darbuotojui, deda visas nuo jos galimybių priklausančias pastangas, kad darbuotojai dirbdami nepatirtų streso bei jaustųsi saugūs dėl savo profesinės padėties ateityje.

Darbuotojai darbo metu privalo elgtis dalykiškai: būti korektiški, mandagūs, laikytis bendravimo etikos taisyklių bei elgtis taip, kad jų veiksmai nepakenktų Bendrovės dalykinei reputacijai.

Ne darbo metu darbuotojai taip pat vengia bet kokių situacijų, kuriose jų netinkamas elgesys galėtų būti siejamas su Bendrove bei jos reputacija.

Mandagumas ir paslaugumas yra pagrindiniai kolegiško bendravimo principai. Neigiamų emocijų demonstravimas, balso kėlimas kalbant ar smurto panaudojimas prieš kitą darbuotoją (tiek psichologinio, tiek fizinio) niekada nėra toleruojamas. Bet kokios formos priekabiavimas prie kito asmens yra griežtai draudžiamas. Darbuotojų bei partnerių neetiškas, piktybiškas ar kitoks neigiamas elgesys nelieka nepastebėtas ir neįvertintas.

a. Darbuotojų lojalumas

Darbuotojų lojalumas Bendrovei reiškia:

· Bendrovės tikslų, įsipareigojimų akcininkams suvokimą ir deramą jų įgyvendinimą;

· sąžiningą vadovų teisėtų nurodymų vykdymą, tinkamai atliekamas pareigas;

· aiškias darbuotojų, bendraujančių su klientais, partneriais, valstybinėmis, viešosiomis bei vietos savivaldos institucijomis (jų atstovais) bei Bendrovės akcininkais, priimtino bei skatintino elgesio ribas;

· Bendrovės klientų, darbuotojų, verslo partnerių, visuomenės bei akcininkų interesų saugojimą;;

· informavimą apie visus pastebėtus korupcijos ar kitos nusikalstamos veiklos požymių turinčius atvejus.

b. Diskriminacija

Kiekvienas darbuotojas turi teisę, kad jo vadovai, pavaldiniai ir tokias pačias ar panašaus pobūdžio pareigas atliekantys darbuotojai su juo elgtųsi sąžiningai, kolegiškai ir pagarbiai.

Bendrovėje netoleruojama jokia diskriminacija ir priekabiavimas (dėl rasės, religijos, tikėjimo, tautinės kilmės, lyties, neįgalumo, amžiaus, šeimyninės padėties ir t. t.). Visi Bendrovės darbuotojai elgiasi vadovaudamiesi Elgesio kodekso principais.

Bendrovė netoleruoja darbuotojų diskriminacijos dėl jų politinių, religinių, seksualinių ir asmeninių pažiūrų, bei šeimos ir (ar) sveikatos padėties ar būklės. Kriterijai, kuriais remiantis Bendrovė priima sprendimą dėl įdarbinimo, yra darbuotojo asmeninės savybės (sąžiningumas, padorumas, t. t.) ir jo darbinė kompetencija.

c. Interesų konfliktas

Verslo sandoriai turi būti atliekami taip, kad geriausiai atitiktų Bendrovės interesus. Nei fizinis, nei juridinis asmuo, kokiais nors santykiais susijęs su darbuotoju, negali nesąžiningu būdu, pasinaudodamas savo ryšiais su darbuotoju ar jo užimamomis pareigomis, gauti naudos iš Bendrovės.

Reikia vengti situacijų, kai gali atsirasti darbuotojo atsakomybės Bendrovės atžvilgiu ir jo asmeninių interesų konfliktas. Darbuotojas privalo vengti bet kokių aplinkybių, kurioms esant galėtų būti padaryta žala Bendrovės reputacijai ar kitiems materialiems bei nematerialiems Bendrovės interesams.

Dalyvavimas bet kokia teisine forma (įskaitant investavimą į tokį subjektą ar bet kokio finansinio intereso turėjimas iš tokio subjekto) kito, su Bendrove konkuruojančio, subjekto veikloje, neturint rašytinio Bendrovės sutikimo, yra nesuderinamas su darbo santykiais Bendrovėje.

Visos konfliktinės su darbo santykiais susijusios situacijos Bendrovės viduje yra sprendžiamos nedelsiant ir ryžtingai. Bendrovė nedraudžia savo darbuotojams užsiimti veikla, kuri nedaro bei negali daryti neigiamos įtakos Bendrovės interesams ir darbuotojo darbinių funkcijų tinkamam atlikimui. Tačiau darbuotojas apie tokias savo veiklas prieš jų pradžią, siekiant išvengti interesų konflikto, turi informuoti raštu.

5. SANTYKIAI SU KLIENTAIS, PARTNERIAIS, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ATSTOVAIS

Mūsų santykiai su klientais, partneriais, kt. institucijų atstovais yra grindžiami pagarba, sąžiningumu, profesionalumu, abipusiu pasitikėjimu, teisingumu, kliento interesų prioritetu, įsipareigojimų laikymusi, informavimu bei derybų prieš teisinius veiksmus pirmumu.

Bendrovės darbuotojai turi padaryti viską, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms korupcijos apraiškoms.

6. SANTYKIAI SU KONKURENTAIS

Santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais.

Jei kyla bet kokių nesutarimų ar prieštaravimų atliekant konkurencinius veiksmus, pirmumas visada teikiamas deryboms bei kompromisui.

Sąžininga konkurencija yra esminis bendrovės veiklos principas. Informacija apie konkurentų veiklą renkama tik teisėtomis ir viešai prieinamomis informacijos rinkimo priemonėmis.

7. INFORMACIJA IR BENDRAVIMAS SU VISUOMENE

Visą informaciją apie savo veiklą Bendrovė atskleidžia griežtai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais ir remdamasi tokiais principais, kaip: autentiškumas, reguliarumas, operatyvumas, privataus ir viešojo intereso subalansavimas.

Bendrovės darbuotojai turi susilaikyti nuo bet kokios informacijos atskleidimo masinės informacijos priemonių atstovams, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkamas pavedimas raštu yra gautas iš Bendrovės vadovo.

Informaciją masinės informacijos priemonėms Bendrovės vardu, taip pat – bet kuriems tretiesiems asmenims, kurie nėra Bendrovės klientai ar partneriai, pateikia tik Bendrovės įgaliotasis asmuo arba Bendrovės vadovas.

Konfidencialią su Bendrovės veikla bei jos partneriais susijusią informaciją kiekvienas iš Bendrovės darbuotojų laiko griežtoje paslaptyje.

Bendrovės darbuotojai deklaruoja savo dalyvavimą politinėje ar profesinių, šakinių asociacijų, draugijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų veikloje bendrovės nustatyta tvarka.

8. PAPIRKINĖJIMAI, MOKĖJIMAI ATSIDĖKOJANT, VERSLO PIETŪS IR DOVANOS

Bendrovė niekada nesiekia neteisėtu būdu įgauti verslo pranašumo. Bendrovės veikloje griežtai draudžiama siūlyti ar duoti kyšius tretiesiems asmenims.

Nė vienas darbuotojas negali atlikti jokių mokėjimų, duoti kyšių, siūlyti nesąžiningą finansinę naudą klientams ar kitiems viešąsias funkcijas įgyvendinantiems asmenims, tokiu būdu siekiant išlaikyti komercinius santykius teikiant paslaugas ar gaunant kitą naudą.

Atliekant darbines funkcijas Bendrovės darbuotojams griežtai draudžiama priimti bet kokias dovanas, taip pat draudžiama bet kokiems klientams, verslo partneriams, jų atstovams duoti ar iš jų priimti pinigų ar sudaryti sutartis už asmeniškai gaunamą atlygį.

Bendrovės darbuotojai neturi suteikti klientams, verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, ar viešųjų įstaigų atstovams jokių paslėptų privilegijų.

Darbuotojams griežtai draudžiama klientams, verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, ar viešųjų įstaigų atstovams bei kitiems tretiesiems asmenims, su kuriais Bendrovę sieja verslo reikalai, už priimtus ar nepriimtus palankius sprendimus atsilyginti brangiomis dovanomis bei visų kitų formų nelegaliais mokėjimais, paslaugomis ar kitokiu atlygiu.

Bendrovės darbuotojas, kuris įtaria, jog jį bet kuris trečiasis asmuo (klientas, kolega ir pan.) stengiasi įtraukti ar panaudoti sudarant neteisėtą sandorį, privalo apie tai pranešti Bendrovės vadovui. Kilus abejonių, gavėjas turėtų kreiptis į (Bendrovės paskirto darbuotojo pareigos) dėl patarimo ir nurodymų.

Verslo pietūs ir verslo dovanos darbuotojams turi atitikti bendrąją verslo išlaidų politiką ir aptariamosios vyriausybinės institucijos ar juridinio asmens taisykles ir reikalavimus. Siekiant apeiti anksčiau minėtų politikų nuostatas, neturi būti panaudojamos trečiosios šalys.

a. Naudų skatinimas

Terminas „naudos” apima: dovanas, paskolas, mokestinę naudą, apdovanojimą, pareigas, įdarbinimą, sandorį, paslaugas, palaikymą ir pan.

Bendrovė draudžia vadovams ar darbuotojams kurstyti bet kokį naudos gavimą iš klientų, tiekėjų ar bet kokio su Bendrovės verslu susijusio asmens.

b. Naudų priėmimas

Vadovai ir darbuotojai turi atsisakyti priimti naudą, kuri siūloma dėl jų einamų pareigų, jeigu naudos priėmimas galėtų paveikti jų objektyvumą ar priverstų juos elgtis priešingai Bendrovės interesams, ar jeigu to pasekmė būtų skundai dėl šališkumo.

Vadovai ar darbuotojai (apie tai nedelsdami informuoja vadovą) gali apsvarstyti bei savanoriškai priimti teikiamą naudą tik tokiu atveju, jeigu:

· gaunama nauda neturės įtakos gavėjo veiklos rezultatams;

· gavėjas nesijaus įpareigotas padaryti ką nors, atsilygindamas davėjui;

· gavėjas gali atvirai aptarti gaunamą naudą be jokių išlygų;

· gaunamos naudos pobūdis (pvz., reklaminė ar agitacinė dovana, švenčių progomis) ir vertė yra tokie, kad jos atsisakymas būtų laikomas nedraugingu ar nemandagiu poelgiu.

Dovanos turi būti nedidelės vertės ir teikiamos retai.

c. Naudų siūlymas

Bet kokie mokėjimai, sutartos palankios sąlygos ar kiti privalumai, kuriuos vykdydami Bendrovės veiklą suteikė vadovai ar darbuotojai, turi atitikti Bendrovės vyraujančią politiką, susijusią su tokiais klausimais, ir leistini gavus išankstinį raštišką Bendrovės vadovo pritarimą.

d. Pramogos

Nors pramogos yra priimtina verslo ir visuomeninio elgesio forma, vadovai ar darbuotojai turėtų atsisakyti pakvietimų į maitinimo įstaigas ar pramogas, kurie yra pernelyg dažni, kad būtų išvengta keblumų ar būtų prarastas objektyvumas vykdant Bendrovės veiklą. Jeigu atsisakyti pakvietimo yra nemandagu, vadovas ar darbuotojas gali jį priimti, susitardamas, kad jam bus leista atsakyti tuo pačiu.

9. BENDROVĖS, JOS AKCININKŲ, KLIENTŲ, VERSLO PARTNERIŲ BEI DARBUOTOJŲ INTERESŲ APSAUGA

Bendrovė atlieka viską, kas nuo jos priklauso, kad būtų apsaugotos bei ginamos jos akcininkų, klientų, verslo partnerių bei darbuotojų teisės bei teisėti interesai.

Bendrovės darbuotojai turi imtis visų, nuo jų valios priklausančių racionalių veiksmų, kad būtų užkardytas bet kurio darbuotojo, kliento, verslo partnerio ar bet kurio trečiojo asmens neteisėtas veiksmas, darantis žalą valstybei bei visuomenei bendrai, kaip ir Bendrovei, jos klientui, jos darbuotojui ar verslo partneriui konkrečiai.

Bendrovės darbuotojas privalo susilaikyti nuo bet kokio veiksmo, kuriuo būtų pažeista gera moralė ar teisės normų draudimas. Bendrovė išsaugo asmenų, pranešusių apie šio Elgesio kodekso normų nesilaikymą, visišką konfidencialumą ir užtikrina jų apsaugą, kaip tai numatyta teisės aktuose.

10. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS

Bendrovėje netoleruojamas bet kokios asmens garbę ir orumą žeminančios, taip pat – bet kokios kitos neteisėtos informacijos naudojimas bei saugojimas Bendrovės patalpose esančiose IT priemonėse bei duomenų kaupimo laikmenose.

Bendrovė ragina darbuotojus atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuteriais, IT tinklais, mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, internetu). Darbuotojai turi nepamiršti, kad naudodamiesi informacinėmis technologijomis, jie yra atsakingi už Bendrovės informacijos apsaugojimą, technologijų praradimą, pakenkimą ar sugadinimą.

Bendrovės patalpose esanti bei bendrovei priklausanti kompiuterinė technika negali būti naudojama komentarams interneto erdvėje (įskaitant tinklaraščius ir socialinius tinklus) rašyti arba atsakinėti į kitų asmenų komentarus.

11. VYKDYMO KONTROLĖ

Darbuotojams, nesilaikantiems šio Elgesio kodekso nuostatų, gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitant atleidimą iš darbo. Kiekvienam darbuotojui išsiunčiama nuoroda į šį Elgesio kodeksą ir jis/ji privalo susipažinti su Elgesio kodeksu skelbiamu šioje internet svetainėje. Vadovybės pareiga – užtikrinti, kad Elgesio kodeksas būtų įtrauktas į darbuotojų mokymo programas.

Vadovybė nuolat stebi, ar laikomasi Elgesio kodekso ir, jei to reikia, įgyvendina konkrečias stebėsenos programas. Dėl pastebėtų Elgesio kodekso pažeidimų kreipiamasi į tiesioginį vadovą arba Bendrovės paskirtąjį atsakingąjį asmenį. Apie pastebėtus Elgesio kodekso pažeidimus taip pat pranešama el. paštu [email protected]

12. ĮGYVENDINIMAS

Šį Elgesio kodeksą įgyvendina visos RV Transport / Nostrada bendrovių grupei priklausančios bendrovės.

Mes taip pat siekiame, kad etiško elgesio nuostatas įgyvendintų ir mūsų tiekėjai, partneriai bei jų tiekimo grandis.